Νάρθηκες καρπού, περικάρπια, νάρθηκες στήριξης καρπού και αντίχειρα